งานอีเว้นท์ / ปตท.สผ.


ผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. ร่วมปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน 4 กรกฎาคม 2557


ผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. โครงการอาทิตย์ ร่วมปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน 6 เมษายน 2557


ผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. โครงการอาทิตย์ ร่วมปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน 23 มีนาคม 2557


ผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. ร่วมปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน 13 กรกฎาคม 2556