งานอีเว้นท์/ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


งานโครงการสัมนาอาจารย์แนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562
เราได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้จัดงานสัมนาแนะแนวในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุม MS CONVENTION HALL คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับครูแนะแนวจากโรงเรียนในเขตภาคใต้